Harmonogram działań dotyczących wdrożenia TIK w Szkole Podstawowej nr 7 Specjalnej  w Katowicach

w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

Zadanie

Sposób realizacji zadania

 Realizacja    

Termin realizacji zadania

Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK
w szkole.

Powołanie e-koordynatora przez Dyrektora.

Dyrektor

   X 2022 r.

Powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora Szkoły
i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły
z wykorzystaniem TIK.

Powołanie zarządzeniem Dyrektora Szkoły zespołu samokształceniowego.

Dyrektor

   X 2022 r.

Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych w każdym oddziale szkolnym, w wymiarze co najmniej
5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki.

 

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem TIK w wymiarze co najmniej 5 godzin w każdym oddziale.
Dokumentowanie prowadzonych zajęć w formie przyjętej w szkole (zapis TIK przy temacie lekcji)

 

Wszyscy nauczyciele

 

   X 2022 -

   VI 2023 r.

Nawiązanie współpracy ze szkołami w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

 

Zawarcie ze szkołami porozumienia o współpracy. Ustalenie harmonogramu spotkań międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

 

E-koordynator

 

 

   XI 2022 r.

 

 

Utworzenie na stronie szkoły zakładki „Aktywna tablica”.

 

 

Utworzenie zakładki projektu. Umieszczanie w zakładce materiałów i zdjęć dokumentujących działania w realizowane ramach projektu.

 

Michał Szumlas
Ewa Pierzchała
Justyna Dysy

 

   XI 2022 r.

Uczestniczenie w konferencjach i szkoleniach z zakresu
TIK w nauczaniu przez co najmniej pięciu nauczycieli.

 

 

 

 

 

Szkolenie z zakresu wykorzystywania tablicy interaktywnej podczas zajęć. Wybór form doskonalenia i udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania TIK w nauczaniu.

 

 

 

 

Ewa Pierzchała
Justyna Dysy
Michał Szumlas
Małgorzata Szczechla
Emilia Folwarczny
Karolina Wyciślik
Joanna Lach
Monika Jaskulska

 

XI-XII 2022r.

 

II-III 2023 r.

Udział w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych
w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

Zorganizowanie co najmniej trzech spotkań online, np. z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

 

Ewa Pierzchała
Justyna Dysy

 

 XII 2022 –

 V 2023 r.

 

Zorganizowanie dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem
TIK w nauczaniu, w ramach uczestniczenia w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

 

 

 

Przeprowadzenie lekcji otwartej przez nauczyciela języka angielskiego.
Przeprowadzenie lekcji otwartej przez nauczyciela klas II - III.
Przeprowadzenie lekcji otwartej przez nauczyciela przedmiotu klas IV – VIII.

 

Wybrani nauczyciele

 

 

  XI 2022 r.

  III 2023 r.

  IV 2023 r

 

 

Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami
z innymi nauczycielami – udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykłady dobrych praktyk.

 

Opracowanie pięciu scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz opis co najmniej dwóch przykładów dobrych praktyk wykorzystania TIK w edukacji.

 

Wybrani nauczyciele

 

 

do 30.04.  2023 r.

 

 

Ocena wpływu stosowania TIK na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się

 

 Kontrola zapisów w dzienniku.
Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej/ kontroli przez dyrektora.

 

Dyrektor

 

  VI 2023 r.

 

Podsumowanie realizacji zadań – sprawozdanie.

Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie.

Zespół TIK

  VI 2023 r.

 

Koordynator programu: Ewa Pierzchała

Nauczycielski zespół składa się z nauczycieli:
Ewa Pierzchała
Justyna Dysy
Michał Szumlas
Małgorzata Szczechla
Emilia Folwarczny
Karolina Wyciślik
Joanna Lach
Monika Jaskulska

„Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

   Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  3. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronach:

http://www.aktywnatablica.org/o-programie/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

 

7 października w ramach projektu "Aktywna tablica" uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej wzięli udział w lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Lekcja miała charakter powtórzeniowy, a jej celem było usprawnienie techniki czytania, które wciąż sprawia dzieciom wiele trudności. Wykorzystując program multimedialny uczniowie różnicowali słuchowo głoski, odczytywali wyrazy i zdania, a także samodzielnie układali słowa z podanych liter. W nagrodę na zakończenie pracy, mogli wspólnie szukać różnic na obrazkach ćwicząc równocześnie spotrzegawczość i koncetrację uwagi.
Dzieciom bardzo podoba się tablica i możliwości, jakie zapewnia. Wszyscy aktywnie biorą udział w zajęciach z jej wykorzystaniem.
image001
image002
image003
image004
image005
Previous Next Play Pause