Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna, jest publiczną placówką oświatową powstałą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz uczniów ze sprzężeniem: niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem lub cechami autystycznymi.

Nasza szkoła jest prekursorem w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami z autyzmem. Była drugą tego typu placówką w Polsce.

Szkoła realizuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w szczególności zapewnia:

1bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania

2realizację programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

3realizację ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

4zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

5dowóz i opiekę w czasie pobytu dziecka w szkole

6podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej

7współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dzieci i młodzieży

8propagowanie prozdrowotnego stylu życia

9wspieranie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej