Data przeprowadzenie zajęć: 27.11.2023r.

Czas: 45 min

Klasa: VIII a

Prowadzący: Justyna Dysy

Temat: Czasy Gomułki (1956 - 1970)

Cele lekcji:

Uczeń:

poprawnie posługuje się terminami:

 • mała stabilizacja, obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, Marzec ’68, Grudzień ’70
 • zna daty: obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1966), wydarzeń marcowych (III 1968), Grudnia 1970r.,
 • identyfikuje postać: Władysława Gomułki, Willy’ego Brandta, Stefana Wyszyńskiego, Edwarda Gierka
 • zna daty: układu PRL–RFN (7 XII 1970), wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu (14–21 XII 1970)
 • charakteryzuje okres rządów W. Gomułki, w tym politykę zagraniczną PRL
 • przedstawia przebieg obchodów milenijnych – przedstawia przebieg wydarzeń marcowych 1968 r. i wydarzeń na wybrzeżu 1970r.

Metody:

 • praca z tekstem podręcznika,
 • elementy wykładu,
 • film edukacyjny

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • praca pod kierunkiem nauczyciela

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik „Wczoraj i dziś 8” (s. 187–192), (s.156 - 161)
 • karta pracy „Polska w latach 1956-1970”.
 • tablica interaktywna;
 • materiał video, zdjęcia.

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
 2. Zapisanie w zeszytach punktów lekcji.
 3. Nauczyciel wspólnie z uczniami przypominają sobie wiadomości z poprzedniej lekcji na temat Polski w czasach Stalinizmu.
 4. Nauczyciel przedstawia cel lekcji: poznanie wydarzeń i procesów prowadzących do sowietyzacji Polski i zmian w Polsce po śmierci Stalina.

Faza realizacyjna

 1. Podczas rozmowy kierowanej nauczyciel przedstawia wydarzenia okresu komunizmu w Polsce i dojścia do władzy Władysława Gomułki.

 1. Nauczyciel wspomina o rywalizacji wewnętrznej w partii, mówi o wzmocnieniu pozycji Gomułki po interwencji w Czechosłowacji i doprowadzeniu do układu z RFN podpisanego 7 grudnia 1970 r.
 2. Pokazuje zdjęcia i puszcza podcast W. Brandta i omawia znaczenie tego gestu. https://www.dw.com/pl/lata-70-granice-i-nowe-otwarcie-niemiecki-hołd-w-warszawie-i-tajna-umowa-gierka-i-schmidta-podcast/a-67675452
 3. Charakteryzuje sytuację gospodarczą, społeczną Polski oraz skutków polityki wewnętrznej i zewnętrznej Gomułki w latach ‘50, ‘70 – tych.

 1. Zapoznaje uczniów z relacjami pomiędzy Gomułką a Kościołem katolickim.

http://www.polska1918-89.pl/przeciw-kosciolowi,239.html

 1. Prowadzący przedstawia uczniom wydarzenia „Marca 1968” i „Grudnia 1970 r. na Wybrzeżu” – przyczyny, przebieg i skutki oraz puszcza nagranie z Archiwum Polskiego Radia Marzec 1968 i Grudzień 1970. Dwa oblicza kryzysu PRL

            

Faza podsumowująca

Nauczyciel podkreśla znaczenie wydarzeń Marzec 1968 r, wydarzeń czerwcowych w Poznaniu               1956 r. i Grudzień 1970 r. na drodze Polski do wolności. Wyjaśnia, z jakich powodów Polacy cieszyli się z obcięcia władzy przez Władysława Gomułkę.

Na zakończenie lekcji nauczyciel proponuję uczniom rozwiązanie quizu https://learningapps.org/view7069064

oraz obejrzenie filmu w domu (w miarę możliwości) - Czarny czwartek Janek Wiśniewski padł.

https://www.cda.pl/video/533121e1/vfilm

Zadanie domowe

Uczniowie mają wykonać i oddaj na kolejnej lekcji historii –  kartę pracy nr 3 do tematu lekcji.

Temat: Powtórzenie wiadomości o procentach z wykorzystaniem TIK.

Klasa: VII

Data: 02.10.2023 r.

Nauczyciel: Ewa Pierzchała

Cele lekcji:

Uczeń:

- zamienia procent na ułamek zwykły nieskracalny,

- zamienia procent na ułamek dziesiętny,

- zamienia ułamek na procent,

- oblicza procent danej liczby,

- oblicza liczbę, gdy dany jest jej procent,

- oblicza liczbę mniejszą lub większą o dany procent.

Metody i formy pracy:

- ćwiczeniowe, aktywizujące z tablicą multimedialną,

- praca z całą klasą, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

-podręcznik, zeszyt, tablica multimedialna.

 

Przebieg lekcji:

1. Powitanie, sprawdzenie obecności.

2. Przedstawienie celów lekcji.

3. Rozwiązywanie zadań utrwalających z karty pracy  - praca samodzielna ucznia. radze-sobie-coraz-lepiej-6vii3-procenty.pdf

4. Zadania interaktywne

Zamiana procentów na ułamki zwykłe nieskracalne - Zamiana procentu na ułamek zwykły (matzoo.pl)

Obliczanie procentu danej liczby - Zadania tekstowe: Obliczanie liczby (matzoo.pl)

Procenty -Escape Room - Procenty (genial.ly)

5. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej.

 

Nauczyciel: Ewa Pierzchała

Data: 15.09.2023 r.

Klasa: IV

Czas trwania: 60 min

Cele ogólne:
- usprawnienie percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej;
- doskonalenie koncentracji uwagi i spostrzegawczości wzrokowej;
- rozwijanie logicznego myślenia; wzbogacanie słownictwa ;
- usprawnienie techniki głośnego czytania;

Cele szczegółowe:
Możliwe do osiągnięcia:
Uczeń:
- potrafi skupić uwagę nad wykonywanym zadaniem;
- doskonali spostrzegawczość, koncentrację, pamięć;
- układa z wyraz z poprzestawianych liter;
- wyszukuje różnice miedzy obrazkami;
- głośno czyta tekst i potrafi wyciągnąć z niego odpowiednie wnioski;

 Metody pracy

- gry i zabawy dydaktyczne

- metoda dobrego startu

Formy pracy:

- indywidualna

 Pomoce dydaktyczne:

- tablica multimedialna

- laptop

- karta pracy „Sałatka owocowa”

Przebieg zajęć:

1. Rozmowa z uczniem w celu stworzenia przyjaznej atmosfery na zajęciach.

2. Rodzaj ćwiczenia – Gra „Mahjong”
Cel ćwiczenia – Usprawnianie koordynacji wzrokowo - ruchowej, pamięci wzrokowej i myślenia jednocześnie.
Przebieg ćwiczenia - Dziecko czyta zasady gry. Próbuje odnaleźć pasujące do siebie pary obrazków.
https://gameplanet.onet.pl/gry-online/mahjong/mahjong-master-2/frn9c6r

3. Rodzaj ćwiczenia - Zabawa – „Ukryte przedmioty”
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń ogląda obrazek, odnajduje i zakreśla ukryte przedmioty.

https://www.gry.pl/gra/zabawne-ukryte-przedmioty

4. Rodzaj ćwiczenia - Zabawa ,,Sałatka literowa” – budowanie wyrazów.
Cel ćwiczenia – Doskonalenie percepcji wzrokowej, rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej.
Przebieg ćwiczenia – Uczeń buduje nazwy przedmiotów posługując się wyrazami, w których zostały
poprzestawiane litery.

5. Rodzaj ćwiczenia -Wykorzystanie zestawu ćwiczeń z programu mTalent.
Cel ćwiczenia – Usprawnianie percepcji wzrokowej.

6.  Podsumowanie zajęć.

 

Temat: Polska w czasach Gierka

Czas: 45 min

 Klasa: VIII a

Prowadzący: Justyna Dysy

Cele lekcji: Uczeń:

 • przedstawia realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u;
 • porównuje przyczyny i skutki wydarzeń z 1956 r., 1868 r., 1970 r., 1976 r.;
 • doskonali umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem;
 • doskonali umiejętność odróżniania faktów od opinii;
 • doskonali umiejętność hierarchizowania wydarzeń i procesów historycznych;
 • ćwiczy umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie oraz ich selekcjonowania;
 • nabywa umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie informacyjnym;
 • doskonali umiejętność pracy w zespole.

Przemówienie Edwarda Gierka z 20 grudnia 1970 r. – narracja

 • Rządy Edwarda Gierka – inwestycje gospodarcze– pokaz slajdów
 • PRL – gospodarka– mapa interaktywna
 • Kultowe przedmioty PRL – quiz przygotowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie – link
 • Film „Kobieta nowoczesna w pracy i w domu”– slajd
 • „Druga Polska” Edwarda Gierka
 • Życie na kredyt
 • Życie codzienne w PRL
 • Propaganda sukcesu
 • Nowelizacja konstytucji

Metody:

 • praca z tekstami kultury;
 • metoda poglądowa;
 • praca indywidualna i praca w grupach;
 • dyskusja;
 • mini wykład.

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy;
 • dostęp do Internetu;
 • tablica interaktywna;
 • materiał video, zdjęcia.

Przygotowanie do lekcji:

 • wykonanie pracy domowej zadanej przez nauczyciela na poprzedniej lekcji;
 • utrwalenie wiadomości z poprzedniej lekcji;
 • zapoznanie się z treścią tematu dotyczącego PRL w latach 70–tych i rządów Edwarda Gierka, zgodnie z przyjętym programem nauczania i wybranym podręcznikiem.

Przebieg lekcji:

 • FAZA WST

Nauczyciel wspólnie z uczniami przypominają sobie wiadomości z poprzedniej lekcji na temat rządów Władysława Gomułki i charakteryzują sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną Polski w latach ‘50, ‘70 - tych. Przypominają, jakie wydarzenia miały miejsce na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Nauczyciel inicjuje rozmowę dotyczącą okoliczności przejęcia stanowiska I sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka. Dyskutuje z uczniami na temat potrzeb społecznych i politycznych wśród obywateli PRL u progu 1971 roku. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (karta pracy nr 1). Zadanie polega na dopasowaniu wymienionych haseł do dwóch obszarów „Propaganda sukcesu” i „Rzeczywistość PRL”. Uczniowie pracują indywidualnie. Po wykonaniu zadania wskazani uczniowie czytają rozwiązanie, pozostali kontrolują. Nauczyciel krótko komentuje, wyjaśnia podane zjawiska. Aby zobrazować pojęcie „Propaganda sukcesu” posiłkuje się zdjęciami plakatów ze strony Najciekawsze plakaty propagandowe PRL - Galeria zdjęć. https://histmag.org/Najciekawsze-plakaty-propagandowe-PRL-Galeria-15486

Nauczyciel podsumowuje ćwiczenie i informuje, że uczniowie obejrzą krótki dokument ze strony Polskiego Radia o konsekwencjach polityki Gierka w latach ’70. Podkreśla, że wybór źródła i dokumentu jest nieprzypadkowy. Strona Polskiego Radia, to cenne, darmowe i certyfikowane źródło wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych XX wieku, a prelegent to ceniony historyk i badacz czasów PRL.

 • FAZA REALIZACYJNA

Uczniowie oglądają materiał video pt. Profesor Jerzy Eisler: Gierek bał się grudnia ’70, co oznaczało życie bez podwyżek https://www.polskieradio.pl/268/5239/artykul/388307,prof-jerzy-eisler-gierek-bal-sie-grudnia-70-co-oznaczalo-zycie-bez-podwyzek

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2642516,grudzien70-gomulka-oddaje-wladze-ekipie-gierka

W trakcie oglądania dokumentu uczniowie odpowiadają na pytania zawarte w karcie pracy

(karta pracy nr 2). Po obejrzeniu dokumentu uczniowie przedstawiają zapisane odpowiedzi, wraz z nauczycielem analizują je. Jako podsumowanie nauczyciel prezentuje fragment dokumentu filmowego „Resursa Obywatelska” w Radomiu pt. Czerwiec 1976 

https://resursa.radom.pl/ludzie-miasta-wolnosci-film-o-czerwcu-76/

Nauczyciel wyświetla uczniom na tablicy interaktywnej file:///C:/Users/justy/Downloads/Materialy_edukacyjne_do_wystawy_elementarnej.pdf

stronę Instytutu Pamięci Narodowej, zakładkę Teki edukacyjne i pokazuje zawartość Teki: „Czerwiec’76 - krok ku wolności”. Podkreśla wartość tego źródła informacji. Uczniowie otrzymują wydruk dokumentu file:///C:/Users/justy/Downloads/dokumenty%20(1).pdf

„Kalendarz wydarzeń w Radomiu” (s. 8 – 13), zaznaczają wydarzenia z 25 czerwca, według nich, kluczowe. Uczniowie pracują w parach. W trakcie krótkiej dyskusji uczniowie wymieniają się swoimi opiniami. Nauczyciel wybrane wydarzenia ilustruje zdjęciami ze strony:

www.xxwiek.pl

http://www.xxwiek.pl/tagi/Czerwiec%E2%80%9976

 • FAZA PODSUMOWUJĄCA

Nauczyciel podkreśla znaczenie wydarzeń czerwca 1976 r. na drodze Polski do wolności. Przedstawia cele i działalność opozycji: KOR, ROPCiO, KPN, WZZ. Uświadomienie uczniom, że w toku poznawania, analizowania wydarzeń XX wieku powinni korzystać z cennych, rzetelnych źródeł informacji, które są moderowane przez naukowców i specjalistów, dokonywać selekcji i weryfikacji źródeł internetowych, z których korzystają, ucząc się.

Zadanie domowe:

Pracując metodą projektu, dobierzcie się w grupy i opracujcie wybrane zagadnienie:

Ι. Czerwiec 1956 r.

ΙΙ. Marzec 1968r.

ΙΙΙ. Grudzień 1970 r.

ΙV. Sierpień 1980 r.

Przy opracowywaniu zadania wykorzystajcie zasoby proponowanych stron internetowych lub inne rzetelne, legalne źródła informacji. Dokonajcie selekcji materiału i w dowolny sposób przedstawcie wybrany temat. Czas na wykonanie zadania – 2 tygodnie. Prezentacja zadania nie dłuższa niż 10 minut. Zaprezentowane pracą ukażą nam kolejne kroki na drodze do wolności w powojennej Polsce.

KARTA PRACY NR 1

 

Lp

Zjawisko, wydarzenie

Propaganda sukcesu/ Rzeczywistość

1

Zmiany kadrowe

 

2

Zaniechanie podwyżek

 

3

Umocnienie pozycji PZPR

 

4

Podział administracyjny kraju

 

5

Zadłużenia

 

6

Odbudowa Zamku Królewskiego

 

7

Wzrost importu

 

8

Inwestycje

 

9

Kwalifikacje kadry urzędniczej w obszarze inwestycji gospodarczych

 

10

Wzrost oprocentowania kredytów

 

11

Produkcja Fiata 126p

 

12

Licencje coca – coli i pepsi

 

13

Zobowiązania wobec RWPG

 

14

Dysproporcje między dziedzinami gospodarki

 

15

Funkcjonowanie PGR- ów

 

16

Ożywiona współpraca zagraniczna z Zachodem

 

17

Zmiany w konstytucji

 

18

Talony na cukier

 

19

Otwarcie Huty Katowice, Portu Północny w Gdańsku

 

20

Podwyżka cen żywności

 

21

Puste sklepy

 

22

Bum mieszkaniowy

 

23

Odbiór TV w kolorze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA PRACY NR 2

 

Pytania do filmu:

 

 1. Jaki był cel polityczny „ekipy” Edwarda Gierka? …………………………………………………………………......................................................……………………..
 2. Jaki był sposób na realizację celu polityki Gierka? …………………………………………………......................................................……………………………………..
 3. Dlaczego obecnie wiele osób w wieku emerytalnym dobrze wspomina czasy władzy Edwarda Gierka?

…………………………………........................……….............................………………………………………………

 1. Kto był premierem w czerwcu 1976 roku? …………………………………………….....................................................……………………………………………
 2. Co to były konsultacje społeczne i w jaki sposób się odbywały? …………….....................................................……………………………………………………………………………
 3. W jakich miastach doszło do strajków w czerwcu 1976 roku? …………………….....................................................……………………………………………………………………
 4. Jak zachowywała się władza po wybuchu strajków? ………….....................................................………………………………………………………………………………
 5. Czym były grupy dezintegracyjne i co zrobiły? ……………………………………………………………….....................................................…………………………
 6. Jakie wnioski wyciągnęła władza z wydarzeń w grudniu 1970 r.? ……………………………………….....................................................…………………………………………………
 7. Czym były „ścieżki zdrowia” ?

…........................................................……………………………………………………………………………………

 1. Jak władza nazywała uczestników strajku w Radomiu? ………………….....................................................………………………………………………………………………

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU AKTYWNA TABLICA w roku szkolnym 2022/2023

(Program na lata 2020 – 2024)

Program Aktywna Tablica realizowany jest w naszej szkole od 7 października 2022 r. Pomaga on uczniom oraz nauczycielom rozwijać umiejętność stosowania nowoczesnej technologii informacyjno-komunikacyjnej, co jest głównym punktem w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji. Jest to program rządowy, dofinansowujący nowoczesną pomoc informatyczną i edukacyjną dla szkół.

W ramach programu szkoła zakupiła dwa nowoczesne monitory interaktywne oraz dwa tablety. Jeden z monitorów został umieszczony w sali edukacji wczesnoszkolnej, gdzie korzysta z niego najczęściej klasa trzecia. Drugi monitor został umieszczony w świetlicy. Realizacja projektu obejmuje klasy III - VIII oraz nauczane przedmioty.

Wykorzystywano TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia monitorów interaktywnych. Lekcje z wykorzystaniem TIK z każdego oddziału w szkole odnotowywano w dziennikach lekcyjnych poprzez dopisanie do tematu lekcji „TIK” załącznik nr 1- wykorzystanie TIK w poszczególnych oddziałach (w dokumentacji szkolnej)

Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach z wykorzystania TIK w pracy z uczniami (wszystkie szkolenia w załączniku nr 2): wybrane:

 • Szkolenie z obsługi monitora interaktywnego przeprowadzone przez przedstawicieli firmy montującej monitor.
 • „Narzędzia cyfrowe wspierające procesy edukacyjne” – przeprowadzone przez przedstawicielkę RODN "WOM" w Katowicach.
 • „Edukacja na czasie. Technologia” Wyzwania codziennej pracy – jak wykorzystujemy technologię na co dzień - Nowa Era.
 • Jak pracować z tablicą typu whiteboard w Canvie? – MAC Edukacja.
 • Kapitalnie i zdalnie - niestandardowe pomysły na lekcje ONLINE - eduNation TeacherTV.
 • Narzędzia TiK do pracy indywidualnej z uczniem na odległość - ClickMeeting.
 • Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów dzięki Wordwall – Nowoczesna Edukacja
 • TIK w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach 1-3 - Platforma Edukacyjna Nauczycieli, Eduterapeutica.
 • 03.2023 r. - Sieć koordynatorów szkół uczestniczących w programie Aktywna Tablica - Edycja 2022 - spotkanie II 

Nauczyciele również wymieniali się doświadczeniami i pomysłami, jak lepiej można wykorzystać narzędzia TIK w pracy podczas zajęć lekcyjnych.

W ramach realizacji programu została powołana Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli, która służyła wymianie dobrych praktyk, pomysłów, scenariuszy lekcji. Przedstawiciele różnych szkół spotykali się on-line na wcześniej ustalonych spotkaniach. W bieżącym roku szkolnym odbyło się
7 spotkań:

 • 12.2022r. – spotkanie w sieci WOM Katowice
 • 12.2022 r.
 • 01.2023 r.
 • 02.2023 r.
 • 03.2023 r. - została przedstawiona prezentacja multimedialna naszej szkoły przygotowana przez Panią Justynę Dysy,
 • 03.2023 r. - spotkanie 4 bis dodatkowe w sieci WOM Katowice,
 • 04.2023 r.

W ramach w Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli przeprowadzono lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK przez nauczycieli tj.:

 • Panią Justynę Dysy – 18.10.2022 r. biologia kl. 6, temat: Pierścienice-zwierzęta, które mają segmentowate ciało (Międzyszkolna Sieć AT Rybnik);
 • Panią Ewę Pierzchałę – 06.03.2023 r. matematyka kl. 7, temat: Rozwiązywanie równań (Międzyszkolna Sieć AT Rybnik);
 • Panią Roksanę Rusinowską- 04.04.2023 r. język polski kl. 5, temat: Wielkanoc – święta pełne radości (Międzyszkolna Sieć AT Rybnik);
 • Panią Emilię Folwarczny – 20.04.2023 r. edukacja wczesnoszkolna kl. 3, temat: Dzień Ziemi (Międzyszkolna Sieć AT Rybnik);

Nauczyciele coraz chętniej sięgają po nowoczesne środki nauczania, głównie w postaci monitorów, stanowiących obecnie niezastąpione narzędzie wzbogacające w obraz i dźwięk proces edukacyjny w szkole oraz umożliwiające uczniom interaktywne działanie.

Dokonując podsumowania Programu Rządkowego „Aktywna Tablica” możemy podkreślić, że korzystanie z nowoczesnych technik komunikacyjno - informacyjnych usprawniło prace dydaktyczną nauczycieli, uatrakcyjniło i jednocześnie doskonaliło umiejętności praktyczne naszych uczniów. Wykorzystywanie TIK w codziennej pracy jest nieodłącznym elementem nowoczesnej edukacji, a nowoczesne środki i narzędzia pracy pomagają lepiej przyswoić i pogłębić daną tematykę. Wykorzystanie szerokiej oferty TIK udoskonaliło zajęcia dydaktyczne czyniąc je bardziej interesującymi. Uczniowie podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie efektywnego uczenia się i pracy zespołowej.

Uczestnictwo szkoły w Rządowym Programie „Aktywna Tablica” przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły, poszerzyło ofertę edukacyjną szkoły dając możliwość rozwoju uczniom, nauczycielom w sferze nowoczesnych technik komunikacyjnoinformacyjnych.

Opracował koordynator programu

Ewa Pierzchała

4 kwietnia 2023 r. w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, odbyła się w naszej szkole lekcja otwarta z języka polskiego. Na lekcję zostali zaproszeni nauczyciele z Międzyszkolnej Sieci Współpracy AT oraz nauczyciele z tutejszej szkoły.                                                                        

Zajęcia otwarte przygotowała pani mgr Roksana Rusinowska. Temat lekcji: „Wielkanoc – święta pełne radości”. Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zainteresowaniem, chętnie wykonywali ćwiczenia. Zajęcia zostały zorganizowane w bardzo ciekawy sposób inspirując oraz angażując każdego ucznia.

Zajęcia, z zastosowaniem TIK, zawsze cieszą się dużą popularnością wśród uczniów. Natomiast wśród nauczycieli takie spotkania są okazją do wymiany spostrzeżeń, doświadczeń oraz dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z zastosowaniem nowoczesnej technologii w edukacji.

 

  

Dnia 20 kwietna 2023 roku odbyła się lekcja otwarta z edukacji wczesnoszkolnej w klasie 3 w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Na lekcję zostali zaproszeni nauczyciele z Międzyszkolnej Sieci Współpracy AT oraz nauczyciele z tutejszej szkoły. Lekcję otwartą przygotowała pani mgr Emilia Folwarczny, tematem zajęć było nadchodzące święto - Dzień Ziemi. Uczniowie klasy 3 chętnie pobudzali swoją ciekawość poznawczą w trakcie oglądania filmików, chętnie odpowiadali na pytania nauczyciela, a także dzielili się swoimi spostrzeżeniami zaobserwowanymi podczas oglądania. Zrozumieli czym jest ekologia i jak należy dbać o naszą planetę Ziemię. Wykonywali na monitorze interaktywne ćwiczenia dotyczące ekologicznych zasad, m.in.: projektując krajobraz, segregując śmieci, układając zdania z rozsypanki wyrazowej. W trakcie zajęć wszystkim towarzyszyła dobra atmosfera, zajęcia były atrakcyjne, uczniowie bardzo chętnie brali udział w wykonywaniu zadań wykorzystując monitor interaktywny.

Lekcja otwarta była kolejnym spotkanie do wymiany doświadczeń oraz dzieleniem się dobrymi praktykami związanymi z zastosowaniem nowoczesnej technologii w edukacji.

 

   

Temat:  Rozwiązywanie równań

Nauczyciel prowadzący: Ewa Pierzchała

Czas: 45 min

Treści z podstawy programowej:

VI.2 rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych;

VI.3 rozwiązuje równania, które po prostych przekształceniach wyrażeń algebraicznych sprowadzają się do równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.

I. Cel ogólny:

1. Rozwijanie samodzielności myślenia, działania i wyciągania odpowiednich wniosków. Wszechstronność rozwoju ucznia.

II. Cele szczegółowe:

1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania równań.

2. Przyzwyczajanie do planowego rozwiązywania zadania stosując wcześniej poznane etapy.

3. Umiejętne wykorzystanie zdobytych wiadomości w formułowaniu wniosków, uzasadnianiu słuszności spostrzeżeń.

III. Metody i formy pracy: prezentacja, ćwiczenia

IV. Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, prezentacja, karta pracy

V. Przebieg zajęć:

1. Prezentacja – sposoby rozwiązywania równań:

Rozwiązywanie równań cz.2 - Bing video

2. Gra dydaktyczna:

Wagi i równania. (learningapps.org)

Wagi i równania. (learningapps.org)

https://learningapps.org/1615121

Równania - Połącz w pary (wordwall.net)

Równania - Odkryj karty (wordwall.net)

 3. Praca samodzielna- karta pracy (Załącznik 1)

Załącznik 1

KARTA PRACY

1. Rozwiąż równania:

2∙x – 7 = 3                  6∙x – 2 = 5∙x – 4

3∙x – 3 = x + 5            3∙x +  6 = 3 + 4∙x

4. Podsumowanie sposobów rozwiązywania równań na podstawie załącznika nr 1 i ocena pracy uczniów.