REGULAMIN KORZYSTANIA Z GORĄCYCH  POSIŁKÓW

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SPECJALNEJ W KATOWICACH

 

 • 1

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA

 1. Z pomieszczenia  świetlicy szkolnej, gdzie wydawane są gorące posiłki  korzystać mogą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej oraz nauczyciele                         i pracownicy szkoły.
 2. Z pomieszczenia  świetlicy szkolnej, gdzie wydawane są gorące posiłki  korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualne, lub których dożywianie finansuje MOPS albo sponsorzy.
 3. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie trwania roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pedagogowi szkolnemu zajmującemu się także organizacją żywienia.
 • 2

 ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI

 1. Szkoła zapewnia wydawanie posiłków gotowanych w formie dwudaniowego obiadu przez firmę zewnętrzną w ramach cateringu.

2.  Cena jednego obiadu jest ustalana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej  po otrzymaniu informacji o przetargu MOPS i informacji od firmy cateringowej.

      3. Cena jednego obiadu dla ucznia obejmuje koszt zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków, przygotowania posiłków oraz ich dowozu wraz z częściową  dopłatą Miasta Katowice.

 1. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych  do przygotowania posiłków oraz ich dowozu.
 2. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających z obiadów z miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Wpłat za obiady należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w CUW:

numer konta:  31 1020 2313 0000 3002 0573 3003

 1. Posiłki wydawane będą na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty, na adres mailowy szkoły lub bezpośrednio do pedagoga szkolnego zajmującego się żywieniem do 10 dnia każdego miesiąca.
 2. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 3. Nieobecność musi być zgłoszona pedagogowi szkolnemu lub w sekretariacie szkoły- osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godziny 8.15 pierwszego dnia nieobecności ucznia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona do zwrotu.
 4. Niezgłoszona nieobecność ucznia skutkuje przepadkiem pieniędzy i posiłku.
 5. Odliczenie kwoty niewykorzystanych obiadów następuje z odpłatności  w następnym miesiącu.
 • 3

WYDAWNIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki są wydawane w godzinach:
 • przerwa o godz. 11.40 – klasy I-IV
 • przerwa o godz. 12.40 – klasy V-VIII
 1. W świetlicy wywieszony jest jadłospis tygodniowy. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz kalkulacją kosztów.

 

 • 4

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁOWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Posiłek do stolika podają panie pomoce kuchenne.

3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

4. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających podczas posiłku w świetlicy

     szkolnej czuwają wychowawcy świetlicy, pomoce nauczyciela lub nauczyciel

     dyżurujący.

5. Ze względów sanitarno- epidemiologicznych podczas wydawania posiłków

     w świetlicy mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

6. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej uczeń spożywający posiłek powinien:

     - poruszać się spokojnie

     - zachować porządek przy odbiorze drugiego dania oraz przy oddawaniu naczyń

     - zachowywać się w sposób kulturalny, nie przeszkadzać innym spożywającym  

       posiłek

     - zostawić po sobie porządek- odnieść po sobie talerze, zostawić czysty stolik

     - szanować naczynia, sztućce

    - naprawić ewentualnie uczynioną szkodę.

7. O nagannym zachowaniu ucznia podczas spożywania posiłku będzie informowany

     wychowawca klasy, dyrekcja szkoły oraz rodzice lub opiekunowie prawni.