STATUT

Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Katowicach

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [Dz. U. 2017 poz. 59]

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe [Dz. U. 2017 poz. 60]

 

§ 1

 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 7 Specjalną w Katowicach;
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej w Katowicach;
 4. Dyrektorze, wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
 5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
 6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
 7. Organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Powiat Miasto Katowice;
 8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach;
 9. Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

Rozdzial 2

Nazwa szkoły i inne informacje o szkole

§ 2

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna w Katowicach.
 2. Siedziba Szkoły mieści się w Katowicach przy ulicy Szkolnej 5.
 3. Szkoła jest ośmioletnią szkołą publiczną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
 4. W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 5. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 3